Highway Stripping

Posted date: 19 June 2015

Kỹ sư AVPM sửa chữa, hiệu chỉnh Xe Sơn Đường cho Trung tâm Khai thác Khu bay.

                                                                                                                                                                 

Other news